GMINA KONOPNICA - PRZYRODA


INNE FOTOGRAFIE WĄWOZÓW I PÓL (12)


Staw - Źródło Św. Józefa , INNE FOTOGRAFIE WÓD (16)

INNE FOTOGRAFIE Z LASÓW (11)

FOTOGRAFIE INNYCH PTAKÓW (10)

Krasnik (Zygaena) FOTOGRAFIE INNYCH STWORZEŃ (14)

Gmina Konopnica położona jest w makroregionie Wyżyna Lubelska, w obrębie dwóch mezoregionów: Płaskowyż Nałęczowski i Równina Bełżycka . Przebiegająca równoleżnikowo granica między dwoma mezoregionami dzieli gminę na 2 prawie równe części: północną i południową. Część północna, leżąca w obrębie Płaskowyżu Nałęczowskiego posiada silnie zróżnicowaną rzeźbę. Jej powierzchnia jest zbudowana z grubej pokrywy lessowej. Płaskowyż rozcięty jest gęstą siecią wąwozów oraz dolin. Na Płaskowyżu Nałęczowskim (północna część Kozubszczyzny) znajduje się najwyższe w gminie i na Lubelszczyźnie wzniesienie o wysokości 252 m npm oraz wąwóz lessowy o długości 50 m. Część południowa, należąca do Równiny Bełżyckiej charakteryzuje się słabym urzeźbieniem z przewagą równin denudacyjnych, nachylenia stoków i wysokości bezwzględne są tutaj niewielkie. Równina Bełżycka zbudowana jest z margli kredowych i glin zwałowych, pokrytych tylko cienką warstwą pylastą. Wysokości bezwzględne na terenie gminy Konopnica wahają się od 187m npm do 252 m npm. W południowej części gminy przeważa wschodnie nachylenie powierzchni. Na pozostałym obszarze gminy jest ono wielokierunkowe z przewagą północnego ku dolinie Ciemięgi.

Na terenie gminy Konopnica istnieje słabo rozwinięta sieć rzeczna. Przepływające rzeki i strumyki są niewielkie. Pod względem hydrograficznym gmina zajmuje wyjątkową pozycję jako źródlowiskowy obszar następujących rzek: Czechówki, Ciemięgi, Ciemięgi południowej będącej dopływem Nędznicy i potoku spod Konopnicy. Grupują się one na wschód od lotniska w Radawcu tworząc jeden duży obszar źródliskowy. 

Południowa część gminy znajduje się w zasięgu zlewni Bystrzycy i odwadniana jest przez przez strumyk zwany Ciemięgą. Część północna stanowi obszar źródlowiskowy dla Ciemięgi i dopływu Czechówki zwanego Łazęgą oraz dla potoku spod Konopnicy. Niewielki zachodni fragment gminy należy do zlewni rzeki Bystrej. 

Doliny rzek: Czechówki, Ciemięgi i potoku spod Konopnicy są głęboko wcięte w podłoże lessowe z licznymi suchymi dolinkami i wąwozami. Natomiast doliny Ciemięgi południowej są płaskie i słabo wykształcone. 

Widoczny jest stopniowy zanik wody w niektórych rzeczkach i strumykach. Dla poprawy stosunków wodnych postuluje się budowę zbiornika małej retencji. Małe zasoby wodne wykluczają możliwość wykorzystania przepływających przez gminę rzek do odprowadzania ścieków gminnych.

Do terenów zróżnicowanych przyrodniczo i krajobrazowo na terenie gminy Konopnica należą:

Teren gminy Konopnica nie jest objęty Systemem Chronionego Krajobrazu. Tereny bardziej zróżnicowane krajobrazowo mają lokalną rangą przyrodniczą. Najcenniejsze tereny wskazuje się do ochrony prawnej. Są to: dno doliny Ciemięgi pomiędzy Motyczem Leśnym i Kolonią Miłocin oraz drzewostan olsowy w Motyczu. Szczególnje ochrony wymaga również obszar źródlowiskowy rzek i potoków znajdujących się w zlewni chronionej Bystrzycy i Czechówki. 

Na terenie gminy Konopnica istnieje kilka prywatnych stawów rybnych (Konopnica, Uniszowice, Motycz, Kozubszczyzna). W dolinach rzek i na terenach bagnistych w rejonie Konopnicy, Radawca i Motycza powstaną w przyszłości zbiorniki wodne z niezbędną infrastrukturą rekreacyjną. Istotne znaczenie dla rozwoju rekreacji mają te tereny gminy Konopnica, które sąsiadują z Zalewem Zemborzyckim i Starym Lasem. Walory letniskowe mają wsie oparte o kompleksy leśne: Zemborzyce, Stasin, Motycz Leśny i Sporniak. Mogą one stanowić bazę dla wypoczynku weekendowego i codziennego mieszkańców miasta Lublina. Również walory krajobrazowe posiadają wsie wkomponowane w krajobraz zboczy wysokich brzegów dolin rzecznych (część wsi Konopnica, Radawiec, Motycz).
[tekst zaczerpnięty z oficjalnej strony gminy Konopnica]

zobacz panoramę 360 stopni z dolinką ze strumieniem, zboczem, wąwozem

fotografował © Waldemar FRĄCKIEWICZ

MAPA i fotografie studentów
MAJÓWKi g.19, KAPLICZKI wokół Lublina - 160 fotografii stała ekspozycja w lesie 2010
NA WYSTAWIE NAJWIĘCEJ ZDJĘĆ Z GMINY KONOPNICA